Atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor

ATRIBUŢIILE 
Serviciului Public Comunitar Local

(1) Serviciul comunitar local are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte, păstrează, tine evidenţa şi eliberează în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civila, cărţile de identitate şi cărţile de alegator;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliu şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civila în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifica, anulează sau reconstitue actele de stare civila, precum şi orice menţiuni tăcute pe actele de stare civila şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
e) actualizeza, utilizează şi valorifica Registrul local de evidenţa a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public respectiv;
f) furnizeza în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenţa a Persoanelor, datele necesare pentru actualizarea Registrului National de Evidenţa a Persoanelor;
g) furnizează în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresa a persoanei;
h) actualizeaza listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţa a Persoanelor;
i) constata contravenţiile sî aplica sancţiunile în condiţiile legii;
j) tine registrele de evidenţa pentru fiecare categorie de documente eliberate;
k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementari legale.

SECŢIUNEA I
ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢA A PERSOANELOR ŞI ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Art.15 În domeniul evidentei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:
a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegator, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţa, în conformitate cu prevederile legale;
b) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenta, răspunde de aplicarea intocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţa a persoanelor;
c) înregistrează toate cererile , în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
e) colaborează cu formaţiunile de politie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistice, în vederea identificării
persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţa a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
f) asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor fata de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a paraşi localitatea de domiciliu;
g)identifica-pe baza menţiunilor operative- elementele urmărite, cele cu interdicţia prezentei în anumite localităţi etc. şi anunţa unităţile de politie în vederea luării masurilor legale ce se impun;
h) înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
i) actualizează Registrul national de evidenţa a persoanelor cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice;
j) desfăşoară activităţi de orimire. examinarea şi cetăţenilor;
k) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
1) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
m) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, precum şi procesele verbale de scădere din gestiune; n) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
o) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I, S.P.P., M.Ap.N., Justiţie, Parchet, persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
p) organizează, asigură conservarea şi utilizează în procesul muncii, evidentele locale;
q) eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie sociala, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de politie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;
r) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, care nu poseda asupra lor acte de identitate;
s) asigură securitatea documentelor de serviciu.

SECŢIUNEA II
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICA

Art.16 Pe linie informatica, serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:
a) actualizează Registrul national de evidenţa a persoanelor cu datele privind persoana fizica în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, precum
şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
b) preia în Registrul national de evidenţa a persoanelor datele privind persoana fizica în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni romani, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
c) preia imaginea cetăţenilor care solicita eliberarea actelor de identitate;
d) actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate;
e) copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate, completează fisa de insotire a lotului şi celelalte evidente;
f) operează în baza de date locala data inmanarii cârtii de identitate;
g) executa activităţi pentru întreţinerea preventiva a echipamentelor din dotare;
h) evidenţiază incidentele hard-soft şi de aplicaţie;
i) clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren respectiv din documentele cetăţenilor;
j) rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
k) salvează şi arhivează pe suport magnetic, fiserul de imagini pentru loturile de cârti de identitate;
1) furnizează în condiţiile legii, datele de identificare de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;
m) întocmeşte listele electorale permanente;
n) administrează reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta serviciului public comunitar local;
o) desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnica, în scopul cunoaşterii tehnologiilor din domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul sistemului informatic local;
p) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;
q) executa operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local şi participa la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreuna cu , specialiştii firmei care asigură asistenta tehnica în cadrul contractelor de service;
r) asigură protecţia datelor şi a informaţiilor gestionate şi îa masuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu;
s) executa alte sarcini dispuse de conducerea serviciului;

SECŢIUNEA III
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILA

Art.17 Pe linie de stare civila, serviciul public comunitar are următoarele principale atribuţii:
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
b) inscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
c) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenta, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea regimului de stare civila;
d) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de de lucrări în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
f) eliberează extrase de pe actele de stare civila la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
g) trimite structurii informatice din cadrul serviciului, pana la data de 5 ale lunii următoare inregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni romani, ori cu modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
h) trimite centrelor militare, pana la data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele institutului National de Statistica, pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistica;
j) ia masuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea şi dispariţia acestora;
k) atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
1) propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare şi cerneala speciala, pentru anul următor, sî ii comunica serviciului public comunitar judeţean de evidenţa a persoanelor;
m) se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
n) ia masuri de reconstituire sau întocmire ulterioara a actelor de stare civila, în cazurile prevăzute de lege;
o) înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţa a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civila, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
p) sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civila cu regim special;
q) primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa şi transcrierea certificatelor de stare civila procurate din străinătate;
r) la solicitarea instanţelor de judecata, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătoreasca şi înregistrare tardiva a naşterii;
s) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţa şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
t) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
u) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologii l or de lucru, etc.;
v) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi annual, în cadrul serviciului public comunitar local, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;
w) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei; x) executa acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie sociala, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrata în registrele de stare civila şi a persoanelor cu identitate necunoscuta;
y) colaborează cu formaţiunile de politie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscuta, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

SECŢIUNEA IV
ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA SINTEZA, SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 18 În domeniul analiza sinteza, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:
a) primeşte, înregistrează şi tine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
b) verifica modul în care se aplica dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi păstrare a documentelor ce conţin informaţii clasificate;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivarii;
e) repartizează corespondenta, o preda după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
f) expediază corespondenta;
g) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
h) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienta a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau a lucratorului desemnat;
i) transmite serviciului public comunitar de evidenţa a persoanelor organizat la nivel judeţean, sintezele şi analizele întocmite;
j) centralizeaza principalii indicatori realizaţi, verifica modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele desfăşurate periodic;
k) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;