Actele necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desființare

Acte necesare:

  • Cerere tip - completată integral şi correct - inclusiv anexa
  • Certificatul de urbanism - în copie
  • Dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi , în cazul în care Legea nu dispune altfel.
  • Documentaţia tehnică - D.T. în două exemplare
  • Avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru Protecţia Mediului competente, solicitate prin C.U., în copie.
  • Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin C.U., în condiţiile Legii, un exemplar.
  • Notă: În conformitate cu prevederile art.8, alin.2, din Lege, documentaţia pentru executarea lucrărilor de desfiinţare, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru A.C. şi este considerată completă dacă cuprinde şi Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare al imobilului. (în copie).