Cerere pentru înregistrarea vehiculelor care nu de supun înmatriculării

Acte necesare:

  • actul de proprietate al vehicolului;
  • actul de identitate / certificatul de înregistrare la Registrul comerţului;
  • dovada plăţii taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării;
  • cartea de identitate a vehiculului (după caz);
  • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz);
  • dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă;
  • dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat;
  • fişa tehnică a vehiculului (după caz);
  • declaraţia pe propria răspundere cu următorul conţinut: cunosc că falsul în declaraţii este pedepsit conform art.292, Cod Penal, declar următoarele....................
  • cerere tip