Acte necesare pentru notarea construcţiei în cartea funciară

  • Cerere tip - completată de proprietarul imobilului;
  • Extras CF de dată curentă (în original şi de dată recentă ) sau Contract de concesiune (copie ), după caz;
  • Autorizaţia de construire – copie xerox;
  • Documentație cadastrală;
  • Dovada achitării sumei rezultate din calculul regularizării taxei pentru autorizaţia de construire;
  • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    • Notă: În situaţia construcţiilor realizate înainte de 1989, şi dacă nu există A.C., aceasta se înlocuieşte cu un certificat prin care se atestă informațiile referitoare la construcție și deținătorul acesteia conform evidențelor fiscale sau a celor din registrul agricol.
  • Certificat fiscal emis de Serviciul Taxe și Impozite din cadrul autorității locale.